Náš cíl

  • Dítě jako tvůrce svého vzdělání

  • Rodič jako vítaný partner školy

  • Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě

PRŮBĚH JEDNOHO DNE V ZÁKLADNÍ ŠKOLE, VE TŘÍDĚ S PROGRAMEM ZAČÍT SPOLU

Je poměrně obtížné uvést obecně platný popis dne ve třídách Začít spolu. Konkrétní struktura dne a délka jednotlivých činností se vždy řídí potřebami dětí a odvíjí od tématu, na němž ve třídě pracují. I přes tyto individuální odlišnosti mezi jednotlivými školami i jednotlivými učiteli realizujícími vzdělávací program Začít spolu ve svých třídách, existují typy činností, které využívají všichni (byť třeba v různé míře a poněkud odlišném časovém rozložení).Ranní kruh je místo pro společné setkávání, sdílení, seznámení se s tím, co nás daný dnes čeká atp.Ranní kruh poskytuje rovněž prostor pro motivaci k tématu, o kterém se budou děti učit. Učitel může v tomto čase velmi snadno zjistit, co všechno už děti od daném tématu vědí, co by je dále zajímalo, co by se chtěly naučit.


Pravidelnou součástí ranního kruhu je ranní zpráva. Má různý charakter. Někdy děti informuje o tom, co je dnes čeká, někdy je motivuje k dalším činnostem, jindy jim poskytuje náměty k přemýšlení či slouží k procvičení probíraného učiva.


Ranní zprávu připravuje jak učitel, tak učitel ve spolupráci s dětmi nebo postupně děti samy.


Po ranním kruhu obvykle následuje společná práce. Jedná se nejčastěji o učební aktivity, v nichž celá třída pracuje na společném zadání. Děti pracují samostatně nebo kooperativně ve dvojicích či malých skupinkách.

Nejčastěji se v této části dne probírá učivo z českého jazyka a matematiky. Připravené úkoly mohou být odstupňovány podle obtížnosti, od takových, které předpokládají zvládnutí základního učiva, až po úlohy nadstandartní.


Zpravidla po velké přestávce probíhá práce v centrech aktivit. Úkoly, které jsou pro děti připravené, se vztahují k tématu, na kterém děti v daném období pracují.


Centrum aktivity si děti vybírají podle své volby a předem daných pravidel (obvykle se zapisují do tabulky).Tato pravidla zajišťují podmínky k tomu, aby každé dítě mohlo v rámci integrovaného tematického bloku projít všemi centry aktivit a splnit připravené úkoly.


Skupinka (4-6 dětí) spolu „putuje“ po celou dobu trvání tematického celku (týden až měsíc). Pro práci ve skupině si děti samy na začátku zvolí pravidla.


V centrech aktivit jsou připravené takové úkoly, které děti vedou k přemýšlení a praktické činnosti zároveň, umožňují jim spolupracovat, vzájemně si pomáhat, společně řešit problémy atp.


Nejčastější centra aktivit ve třídě Začít spolu: matematika, pokusy a objevy, jazykové hry, čtení, psaní, ateliér, někdy též kostky, dramatizace atp.


Při práci v centrech aktivit tedy nastává ve třídě situace, v níž se paralelně vedle sebe, a v tentýž čas, odehrávají různé činnosti. V každém centru aktivit pracuje skupinka dětí na jiném úkolu. Úkoly spojuje jedno téma, kterým se ve třídě právě zabývají.


Samozřejmostí je propojení tématu ve škole s reálným životem i mimo školu (exkurze, výpravy, besedy…)
Je zde i prostor pro zapojení rodičů, kteří přicházejí do výuky a dělí se s dětmi o své záliby a dovednosti, vyprávějí dětem o svém povolání, svých koníčcích atp.


Při práci dětí v centrech aktivit učitel „přechází“ do role pozorovatele a pomocníka. Sleduje, jak se dětem daří, poradí tam, kde děti narazí na problém a nevědí, jak jej řešit, případně poskytuje individuální pomoc dětem, které ji potřebují.Na závěr dne se všichni opět sejdou, V hodnotícím (reflektivním) kruhu děti prezentují výsledky své práce, hodnotí, co a jak se jim dařilo, nedařilo a proč, vyměňují si zkušenosti, dávají doporučení dalším skupinám, které budou v centru aktivit pracovat, učí se od sebe navzájem. Je zde prostor pro vzájemné hodnocení mezi dětmi a samozřejmě i pro hodnocení učitele.


Na závěr tematického celku děti provedou ještě písemné sebehodnocení. Zaznamenávají své postřehy a komentáře do hodnotícího archu. Své hodnocení připojuje i učitel.


Děti se zamýšlí např. nad tím, co nového se naučily, s čím měly potíže, jak vyřešily daný problém, v čem se ještě potřebují zlepšit, vyjadřují se k týmové práci atp.
Stáhnout grafické PDF