Náš cíl

  • Dítě jako tvůrce svého vzdělání

  • Rodič jako vítaný partner školy

  • Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě

Jsme součástí EDUZMĚNY

Step by Step ČR se stal jedním z hlavních obsahových partnerů projektu Eduzměna, jehož záměrem je podpořit vznik modelu, který v praxi ověří, jak by mohla vypadat podpora v konkrétním regionu, která by vedla ke kvalitnímu vzdělávání všech dětí a snižování rozdílů mezi školami. Jsme velmi rádi, že můžeme být součástí takto rozsáhlého a zcela unikátního projektu.


Vice o projektu:

Společně s partnery (školami, neziskovými organizacemi a zástupci veřejné správy), chce nadační fond Eduzměna podpořit propojení různých know-how a najít způsob, jak posunout všechny školy v daném regionu na cestě k rozvoji. Inovace je postavena na zapojení a podpoře všech, kdo v daném regionu o vzdělávání pečují a zároveň jej ovlivňují – tj. žáků, rodičů, učitelů, ředitelů a zřizovatelů.
Záměrem je vytvořit replikovatelný model regionální podpory vzdělávání.
V březnu 2019 byla vyhlášena výzva ke spolupráci, do které se přihlásilo celkem 76 žadatelů s 95 žádostmi, od mateřských a základních škol, přes neziskové organizace až po obce a regiony. V dubnu vybrala odborná rada fondu sedm organizací (ČOSIV, EDUin, Elixír do škol, JOB – spolek pro inovace, Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, Step by Step ČR a Unii rodičů), které povedou celý náročný proces příprav. K nim se přidají další odborníci a konzultanti, včetně zástupců regionů, jehož výběr ještě probíhá. Součástí zadání je zároveň nalezení udržitelného způsobu fungování regionální podpory, který nezanikne po pětiletém období.
Nadační fond Eduzměna - čtyři české nadace (Nadační fond Avast, Nadace České spořitelny, Nadace Karla Janečka a Nadace OSF) a postupně jej budou rozšiřovat další dárci.

Webové stránky: www.eduzmena.cz

Web naší účasti v projektu