Náš cíl

  • Dítě jako tvůrce svého vzdělání

  • Rodič jako vítaný partner školy

  • Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě

Představujeme novou službu Step by Step ČR

Cílem Wanda je posílit profesionální růst a výkon celé skupiny (školního týmu). Wanda umožňuje účastníkům řešit problémy každodenní pedagogické praxe. Wanda propojuje individuální zájmy pedagogů se zájmy organizace (školy) a zvyšuje profesionalitu celého týmu. Wanda umožňuje pedagogickému týmu řešit situační problémy, ale i procesní a hodnotové problémy.
Na osobní úrovni Wanda učí kriticky myslet, konstruktivně diskutovat, respektovat druhé, přispívá k rozvoji komunikačních dovedností (jazyk popisný), pozitivnímu myšlení a empatii.

Wanda probíhá formou pravidelných moderovaných skupinových sezení Wanda týmu, během nichž dochází k pozitivní skupinové analýze konkrétní pedagogické situace - „případu“.

Wanda tým tvoří stála skupina 6-8 osob složená z učitelů školy, vedení školy, dalších odborníků, rodičů, vychovatelů apod.

Případ přináší na setkání samotní členové Wanda týmu. Případ musí vycházet z dané pedagogické reality a na jeho řešení musí mít zájem celá skupina.

Wanda setkání má 5 standardizovaných fází:

01 Ohlednutí zpět – retrospektivní ohlédnutí za předchozím případem, jeho následný vývoj, zpětná vazba účastníkům předešlého Wanda setkání.

02 Volba případu – výběr nového konkrétního případu, o jehož řešení projeví zájem všichni zúčastnění, jedná se o událost, zážitek nebo interakci vztahující se k vlastní pedagogické praxi některého z účastníků („přispěvatele“).

03 Kladení otázek – pomocí průzkumných otázek se účastníci snaží od přispěvatele zjistit co nejvíce detailů. Zaměří se na všechny aspekty, které by mohly být významné, vyhýbají se interpretacím a soudům.

04 Různé pohledy – účastníci si nasazují pomyslné brýle, které jim umožní různé úhly pohledu (dítě, rodič, odborník, kolega…), perspektivou těchto brýlí účastníci přispívají do skupinové diskuse a přináší nové, neotřelé, odlišné pohledy na věc. Soustředí se na pozitivní aspekty situace.

05 Poskytování rad – účastníci formulují doporučení týkající se nových cest, způsobů řešení a možností změn. Doporučení mohou být cílena přispěvateli, ale také celému týmu, organizaci, místní komunitě apod.

Moderátor Wanda sezení monitoruje, zprostředkovává a podporuje vzájemné sdílení. Soustředí se přitom na pozitivní aspekty v navrhovaných postupech řešení, tedy těch, které mohou fungovat. Společně s účastníky se zaměřuje na přenos těchto řešení na další výchovně-vzdělávací situace.

Zpravidla je doporučováno 8–10 dvouhodinových Wanda setkání v průběhu školního roku. Forma každého setkání zůstává stejná (prochází se vždy všemi 5-ti fázemi), mění se jen obsah., tzn. případy a autentické situace, které chtějí účastníci řešit).

V nabídce SbS ČR, o.p.s. naleznete Wanda od ledna 2015.