Náš cíl

 • Dítě jako tvůrce svého vzdělání

 • Rodič jako vítaný partner školy

 • Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě

Typy škol Začít spolu a jejich certifikace

Školy hlásící se k programu Začít spolu mají možnost praktikovat program v různé míře tak, jak nejlépe odpovídá jejich představě o naplňování školního kurikula a realizaci výchovně-vzdělávacích činností s ohledem na ŠVP a rovněž materiální a personální podmínky konkrétní školy. Školy mohou používat jen některé prvky programu, v programu může pracovat jen některá třída nebo se do programu zapojí celá škola. Tato škola pak své aktivity může rozvíjet a stát se postupně modelovou školou programu Začít spolu.

Steb by Step ČR, o.p.s. jako držitel ochranné známky „Vzdělávací program Začít spolu“ je oprávněn certifikovat mateřské a základní školy v několika stupních dle míry a kvality uplatňování vzdělávacího programu Začít spolu. Vzhledem k předchozím zkušenostem, které ukázaly, že jde o velmi časově a personálně náročný proces, navíc pro mnohé školy finančně nedostupný, pracuje v současné době SbS ČR ve spolupráci se ISSA (International Step by Step Association) na novém systému certifikace škol. Tato certifikace se bude opírat o nově vyvinuté hodnotící nástroje s měřitelnými výstupy a bude lépe odpovídat potřebám českého prostředí.

Pro základní orientaci rozdělujeme školy na:

01 Školy využívající prvky Začít spolu

02 Školy Začít spolu

03 Modelové školy Začít spolu


Školy využívající prvky Začít spolu

Charakteristika školy využívající prvky Začít spolu:

Část učitelů ze školy absolvovala systematické vzdělávání v programu Začít spolu (letní škola, cyklické vzdělávání) a snaží se postupně (dle individuálních možností, zkušeností a podmínek dané školy) začleňovat nové poznatky do své práce nebo pedagogové využívají jen některé prvky programu Začít spolu. Mají zájem o další vzdělávání v programu Začít spolu, o zařazení do sítě škol Začít spolu a další informace o aktuálním dění a novinkách v programu Začít spolu.


Školy Začít spolu

Charakteristika Školy Začít spolu:

Na půdě školy je realizován vzdělávací program Začít spolu. Učitelé v programu Začít spolu respektují a dodržují základní principy a filozofii programu ve výchovně-vzdělávacím procesu. Snaží se o naplňování Mezinárodního profesního rámce kvality ISSSA: Kompetentní učitel 21. století, kterými je program Začít spolu definován, a přenášet získané poznatky do své praxe. Dále pracují na rozvoji tohoto programu na své škole. Většina učitelů prošla systematickým vzděláváním či letní školou Začít spolu a má zájem dále pracovat na svém profesním rozvoji, průběžně reflektovat kvalitu své práce (vést si např. profesní portfolio), být v aktivním kontaktu a týmově spolupracovat s kolegy na vlastní škole, navázat kontakt s rodinami dětí a zainteresovat je přirozeným způsobem na vzájemné spolupráci.

Znaky Školy Začít spolu:

 • minimálně 2leté zkušenosti s praktikováním vzdělávacího programu Začít spolu, učitelé ve třídách Začít spolu aplikují principy a výchovně vzdělávací strategie Začít spolu, využívají celý potenciál programu Začít spolu,
 • podle programu pracuje minimálně 40 % učitelů I. stupně ZŠ či 50 % učitelů MŠ
 • učitelé absolvovali minimálně základní kurz Začít spolu (cyklické vzdělávání, letní školu ZaS) a nadále se průběžně vzdělávají
 • učitelé znají a ve své práci se řídí dokumentem Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodním profesním rámcem kvality ISSA, který pojmenovává kvalitu programu Začít spolu
 • program má podporu vedení – vedení školy vytváří podmínky pro rozvoj programu Začít spolu na své škole a zajímá se o naplňování jeho kvality ze strany vyučujících, podporuje a vybízí učitele k dalšímu vzdělávání
 • průběžně komunikuje se Step by Step ČR, o.p.s.

Modelové školy Začít spolu

Charakteristika Modelové školy Začít spolu:

Modelová škola se podílí se na rozvoji vzdělávacího programu Začít spolu, snaží se udržovat kvalitu tohoto programu, která je jasně pojmenována Mezinárodními profesním rámcem kvality ISSA – Kompetentní učitel 21. století („ISSA standardy“). Učitelé z modelové školy Začít spolu tyto standardy znají, považují je za směrodatné pro svoji práci, naplňují jejich obsah a řídí se jimi ve své práci. Vzdělávací program Začít spolu je východiskem jejich ŠVP. Snahou modelových škol je rozvíjet, podporovat a šířit program Začít spolu, tzn. jsou otevřeny všem zájemcům o tento program z řad učitelů, studentů, rodičů, zástupců místní samosprávy apod.
Modelové školy nabízejí a poskytují ve spolupráci se SbS ČR, o.p.s. vzdělávací aktivity – semináře Začít spolu, Letní školy Začít spolu, umožňují zájemcům návštěvy ve svých třídách, nabízí a poskytují podporu novým, začínajícím učitelům.

Znaky Modelové školy Začít spolu:

 • minimálně 3leté zkušenosti s praktikováním vzdělávacího programu Začít spolu
 • program Začít spolu je realizován ve všech třídách MŠ či I. stupně ZŠ
 • pracuje s dokumentem Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodním profesním rámcem kvality ISSA
 • má podporu vedení, tzn., že vedení školy vytváří podmínky pro rozvoj vzdělávacího programu Začít spolu na své škole a zajímá se o naplňování jeho kvality ze strany vyučujících, podporuje dále učitele v dalším vzdělávání apod.
 • spolupracuje se Step by Step ČR, o.p.s., např. má možnost zapojit se do tvorby nových metodických materiálů, spolupracuje při realizaci seminářů Začít spolu, přináší nápady pro rozvoj programu, přichází s vlastní iniciativou
 • je otevřena spolupráci s Pedagogickými fakultami, VOŠ, SPgŠ a umožňuje ve svých třídách praxi studentům těchto škol
 • učitelé se průběžně a systematicky vzdělávají, pravidelně reflektují kvalitu své práce, vedou si své učitelské portfolio