Náš cíl

  • Dítě jako tvůrce svého vzdělání

  • Rodič jako vítaný partner školy

  • Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě

Specializační studium mentoringu

SbS ČR, o.p.s. v letošním školním roce realizuje 80hodinový kurz, který účastníkům představuje mentoring jako individuální typ podpory založený na partnerském přístupu a spolupráci mentora a menteeho (učitele). Hlavním cílem tohoto dlouhodobého kurzu je získat, procvičit či zdokonalit mentorské dovednosti účastníků, ale i prozkoumat širší souvislosti, které ovlivňují práci mentora. Účastníci se seznamují se základy mentoringu, prakticky si zkouší techniky a metody mentorské podpory pedagogů a reflektují své zkušenosti pod vedením zkušených supervizorů/ konzultantů/lektorů.
Studium je koncipováno jako výcvik, jehož součástí jsou konkrétní příklady, pedagogické situace a případové studie z praxe účastníků.

Specializační studium zahrnuje:
80 hodin vzdělávání
(plná verze i s 5. modulem, včetně pozorování ve třídách, individuální konzultace a intervize) nebo zkrácená verze 64 hodin (bez 5. modulu)
30 hodin samostudia a vlastní praxe
(zahrnuje vlastní realizaci a následnou reflexi mentorských rozhovorů, vzájemnou kolegiální podporu, studium literatury atp.).

Obsah jednotlivých vzdělávacích dvoudenních modulů:

1) Mentorské dovednosti - principy respektující komunikace, kladení otázek, aktivní naslouchání, pozorování, popisný jazyk atp. (16h)

2) Mentorský trénink - GROW, sjednávání zakázky, postupy, role mentora, praktické ukázky, možnosti a záznamy pozorování, trénování dovedností) (16 h)

3) Reflexe praktických zkušeností při vedení rozhovorů s menteem, práce nad/s nahrávkou, individuální konzultace, skupinová intervize a vzájemné sdílení, příprava na závěrečnou obhajobu (16h)

4) Závěrečné výstupy účastníků specializačního studia, aplikace mentorských dovedností, sebereflexe, zpětná vazba (16 )

5) Poskytování mentorské podpory s oporou o standardy pedagogické práce - Kompetentní učitel 21. století (Duhová kniha).

Tento výběrový modul vychází ze zkušeností mentorů a učitelů Začít spolu a nabízí účastníkům konkrétní postupy při poskytování mentorské podpory ve vztahu k jasně pojmenovanému standardu kvality pedagogické práce (nejen) ve třídách učitelů Začít spolu. (16 h)
Studium je ukončeno prezentací dvou kazuistik mentorského provázení a reflexí mentorských dovedností, které si účastníci osvojili v průběhu specializačního studia. Absolventi obdrží certifikát.
Vzdělávací akce je určena zejména zkušeným učitelům z praxe, kteří mohou následně působit jako interní mentoři na vlastní škole. Specializační studium je akreditováno MŠMT.

Termíny: (jedná se vždy o pátek a sobotu)

20. - 21. 11. 2015
4. - 5. 12. 2015
4. - 5. 3. 2016
22. - 23. 4. 2016
13. - 14. 5. 2016

Místo: Praha - Tereza, vzdělávací centrum, z.ú., Haštalská 17, Praha 1
Lektorky:
PhDr. Eva Lukavská, Ph.D.
- od roku 2014 je lektorkou kurzů: ZKUŠENOSTÍ K RESPEKTOVÁNÍ zaměřených na objevování podstaty nenásilné, partnerské komunikace v rodině, ve škole či jiných systémech. Vede i skupiny osobnostně rozvojového zaměření, v nichž se opírá o kompetence, které získala v terapeutickém výcviku Gestalt terapie. Od roku 2005 procházela dlouhodobým mentorským vzděláváním poskytovaným STEP by STEP ČR. V mentorské práci využívá metodu VTI (videotrénink interakcí).
Mgr. Pavla Vybíralová - konzultantka, lektorka, arteterapeutka. V lektorské práci se zaměřuje na řešení konfliktů, týmovou spolupráci a práci s agresí, v konzultační práci na mentoring a videotrénink interakcí.