Náš cíl

  • Dítě jako tvůrce svého vzdělání

  • Rodič jako vítaný partner školy

  • Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě

Mentoring

01 Mentoring – individuální podpora učitele

02 Mentoring – vzdělávací kurz pro budoucí mentory


Mentoring – individuální podpora učitele

Mentoring jako způsob individuální podpory učitele velmi rychle získal oblibu. Jeho úspěch spočívá ve skutečné efektivitě, kdy mentee (učitel) zaznamenává pokrok přesně v těch oblastech, které sám identifikoval z hlediska svého profesního rozvoje jako nejproblematičtější (motivace žáků, diferenciace ve výuce, práce pod stresem, komunikace s rodiči, nové vzdělávací strategie atd.). Mentoring je založen na partnerském přístupu a spolupráci mentora a menteeho, je zcela orientován na podporu učitele, která vychází z učitelových potřeb, nikoli na kontrolu jeho práce. Umožňuje učitelům poznávat jiné přístupy, přináší expertízu a poučení, pomáhá překonávat problémy, získávat profesionální jistotu a posiluje odolnost vůči stresu. Mentoring často využívají začínající pedagogové, zkušenosti ale ukazují, že je výborně přijímán právě pedagogy s několikaletou praxí. Naše společnost realizuje mentorskou podporu již od roku 2007 a byla jedna z prvních, která zavedla mentoring i do prostředí mateřských škol.

Cílem mentorské podpory je pomoci zmapovat a vyhodnocovat procesy a výsledky práce pedagoga a naplánovat další kroky, které povedou ke zkvalitnění a zvyšování jeho pedagogických kompetencí.

Mentoring probíhá formou individuálních setkání a odehrává se na pracovišti učitele, protože často vychází z pozorování učitele v praxi. Průměrná délka jednoho setkání je 4 hodiny. Počet těchto setkání závisí na potřebách samotného pedagoga a stanovení rozsahu „zakázky“. Obvyklý počet setkání se pohybuje mezi 3- 6.

Průběh mentorské návštěvy

01 fáze dojednání zakázky – učitel může formulovat své potřeby v různé míře konkrétnosti, požaduje např. pozorování při práci ve třídě, získání zpětné vazby, doporučení pracovních postupů, konzultace konkrétního problému, předkládá ukázky prací s dětmi (portfolia) atd.

02 fáze popisování reality, při které mentor využívá různé pracovní nástroje: pozorování, popis a zápis pedagogických situací, videozáznam atd.

03 fáze navrhování možností, jak pracovat, komunikovat jinak – jde o realizaci rozmanitých postupů práce s ohledem na potřeby a priority učitele, na jeho typ osobnosti, projevy chování, motivaci, zdroje energie, způsoby řešení problematických situací, komunikační strategie atd.

04 fáze tvorby akčního plánu pro nejbližší dny a stanovení pracovních bodů, jež bude mentee vědomě užívat a které povedou ke změně.


Mentoring – vzdělávací kurz pro budoucí mentory

Vzdělávací cyklus je určen zejména zkušeným učitelům z praxe, kteří mohou následně působit jako interní mentoři na vlastní škole. Cyklus připravuje mentory pro oblast předškolního, základního i středoškolského vzdělávání.

Cílem vzdělávacího cyklu je seznámit účastníky se základy mentoringu ve vzdělávání, prakticky si vyzkouší techniky a metody mentorské podpory pedagogů přímo v jejich praxi i při jejich dalším vzdělávání, seznámí se jak se zkušenostmi realizace mentoringu v zahraniční, tak se zkušenostmi se zaváděním mentorské podpory na českých školách a jak vytvářet interní systémy mentoringu ve vlastní škole.

Hodinová dotace vzdělávacího cyklu je 20 vyučovacích hodin.

Vzdělávací akce je realizována formou praktických dílen (tréninkovými metodami), tak aby účastníci získali dovednosti, které bezprostředně využijí ve svoji praxi (práce ve skupinách, přednáška, modelové situace, videoukázky, diskuse).

Obsah vzdělávacího cyklu:

01 Mentoring jako jedna z forem individuální (kolegiální) podpory – teoretická východiska, vyladění terminologie: supervize, mentoring, kaučink.

02 Seznámení se zkušenostmi realizace mentoringu v zahraniční (Nizozemí, Velká Británie apod.), prezentace zkušeností se zaváděním mentorské podpory na českých školách

03 Grow model – představení 4 fázového modelu kladení otázek, následná aplikace a reflexe

04 Role mentora

05 Pravidla pro poskytování zpětné vazby, vedení strukturovaného rozhovoru – pravidla pro poskytování konkrétní a efektivní zpětné vazby s ohledem na potřeby učitele a naplňování společně stanovených cílů (modelové situace s následným rozborem a reflexí)

06 Formulace „objednávky a zakázky“ – domluva dalšího postupu spolupráce mezi mentorem a učitelem

07 Videoukázky ze tříd (pozorování práce učitele) – aplikace získaných dovedností, příprava mentorského rozhovoru, formulace otázek apod.

08 Reflexe a naplánování dalších kroků a postupů, které povedou k vytvoření interního systému mentoringu na vlastní škole účastníků